Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Ochronę danych i sferę prywatną użytkowników naszych stron internetowych traktujemy ze szczególną uwagą. Dlatego zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych oraz do pobierania, przetwarzania i wykorzystywania ich wyłącznie zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. W poniższym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych wyjaśniono, jakie Państwa dane osobowe są pobierane na naszych stronach internetowych i w jaki sposób dane te są wykorzystywane. Nasze oświadczenie o ochronie danych osobowych jest regularnie aktualizowane zgodnie z wymogami prawnymi i technicznymi. Dlatego prosimy o zwrócenie uwagi na aktualną wersję naszego Oświadczenia o ochronie danych.

Poniższe przepisy dotyczące ochrony danych obowiązują wyłącznie dla stron internetowych tej witryny internetowej: https://www.pbiproducts.com/.

    I. Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych krajowych ustaw dotyczących ochrony danych oraz pozostałych przepisów z tym związanych jest:

PBI Performance Products Inc
Keplerstrasse 12
D-93093 Donaustauf, Germany
Tel.: +49 9403 647 99 06
Email: internationa@pbiproducts.com
Website: https://www.pbiproducts.com/

    II. Nazwa i adres inspektora ds. ochrony danych

Inspektorem ds. ochrony danych podmiotu odpowiedzialnego jest:

Niklas Hanitsch
Datenschutz hoch 4 GmbH
Oevelgoenne 4b
22605 Hamburg
Niemcy
Tel.: +4940809081146
E-mail: dsb@daten4.de
Witryna internetowa: http://www.daten4.de

    III. Informacje ogólne dotyczące ochrony danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są zasadniczo przetwarzane tylko wtedy, gdy jest to wymagane do zapewnienia funkcjonalnej witryny internetowej oraz naszych treści i usług. Przetwarzanie dokonywane jest regularnie wyłącznie za Państwa zgodą, chyba że nie jest możliwe wcześniejsze uzyskanie zgody z faktycznych przyczyn, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez przepisy ustawowe.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Jako podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych służą następujące normowane sytuacje opisane w art. 6 ust. 1 RODO:

 1. a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, o ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na procesy przetwarzania danych osobowych.
  b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Obowiązuje to również dla procesów przetwarzania, które są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
  c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, o ile przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na naszym przedsiębiorstwie.
  d) art. 6 ust. 1 lit. d RODO, o ile przetwarzanie jest niezbędne do ochrony ważnych dla życia interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  e) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, o ile przetwarzanie jest niezbędne do zachowania uzasadnionych interesów naszego przedsiębiorstwa lub strony trzeciej i jest nadrzędne nad interesami, prawami podstawowymi i swobodami podstawowymi osoby, której dane dotyczą.

3. Usuwanie danych i okres przechowywania

Gdy tylko przestanie obowiązywać cel przechowywania, Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zablokowane. Jeśli ustawodawca europejski lub krajowy w rozporządzeniach prawnych UE, ustawach lub innych przepisach, którym podlega podmiot odpowiedzialny, przewiduje przechowywanie danych dłużej niż wymaga tego cel, wówczas może ono trwać aż do upływu okresu przechowywania przewidywanego przez wymienione normy. Następnie ma miejsce również zablokowanie lub usunięcie danych, chyba że istnieje konieczność dalszego przechowywania danych do celów zawarcia umowy lub wykonania umowy.

    IV. Udostępnianie witryny internetowej i plików dziennika

1. Opis i zakres przechowywania danych

Przy każdym wyświetleniu naszych stron internetowych nasz system automatycznie zapisuje dane i informacje o systemie komputerowym wyświetlającego komputera.

Przy tym pobierane są następujące dane:

 1. a) adres IP użytkownika
  b) data i godzina dostępu
  c) Państwa dostawca internetowy
  d) informacje dotyczące typu przeglądarki użytej do dostępu i używana wersja
  e) Państwa system operacyjny
  f) witryny internetowe, z których Państwa system trafił na naszą stronę internetową
  g) witryny internetowe, które zostały wyświetlone przez Państwa system za pośrednictwem naszej witryny internetowej

Ponadto dane te są przechowywane w plikach dziennika. Przy tym nie następuje zapisanie wraz z tymi danymi innych Państwa danych osobowych.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Do tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika konieczną podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Zapewnienie działania witryny internetowej na Państwa komputerze wymaga tymczasowego zapisania adresu IP przez system. W tym celu Państwa adres IP musi pozostać zapisany na czas trwania sesji.

W celu zapewnienia funkcjonalności witryny internetowej i bezpieczeństwa naszych systemów IT oraz optymalizacji witryny internetowej następuje zapisanie tych danych w plikach dziennika. W związku nie ma miejsca żadna analiza danych do celów marketingowych.

Cele te stanowią również nasz uzasadniony interes dotyczący przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Czas przechowywania

Jeśli pobieranie danych nie jest już konieczne do osiągnięcia celu, dane są usuwane. W przypadku gromadzenia danych w celu udostępnienia witryny internetowej ma to miejsce na koniec danej sesji.

Jeśli dane są zapisywane w plikach dziennika, są one usuwane najpóźniej po siedmiu dniach. Możliwe jest również wykraczające poza ten czas zapisanie danych. W tym celu adresy IP użytkowników są usuwane lub maskowane, aby uniemożliwić przyporządkowanie do wyświetlającego stronę klienta.

5. Możliwość sprzeciwienia się i usunięcia danych

Nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu, ponieważ gromadzenie i zapisywanie danych w plikach dziennika jest konieczne do zapewnienia działania i obsługi witryny internetowej.

    V. Użycie plików cookie

1. Opis i zakres przechowywania danych

Nasza witryna internetowa wykorzystuje tak zwane „pliki cookie“. Chodzi przy tym o pliki tekstowe, które zapisywane są w Państwa przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę w Państwa systemie komputerowym. Plik cookie może zostać zapisany w Państwa systemie komputerowym, gdy tylko wyświetli on witrynę internetową. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wyświetleniu witryny internetowej.

Zastosowanie plików cookie ma miejsce w celu przyjaznej dla użytkownika prezentacji naszej witryny internetowej. Ponieważ niektóre części naszej witryny internetowej wymagają identyfikacji użytej przeglądarki również po zmianie strony.

Przy tym w plikach cookie zapisywane i przekazywane są następujące dane:

 1. a) wykorzystanie funkcji witryny internetowej
  b) bezpieczeństwo witryny internetowej

2. Zapobieganie zapisywaniu plików cookie

Mogą Państwo w zależności od używanej przeglądarki ustawić ją tak, aby zapisywanie plików cookie odbywało się wyłącznie za Państwa zgodą. Jeśli chcą Państwo zaakceptować tylko używane przez nas pliki cookie, ale nie pliki cookie ewentualnych usługodawców i partnerów, w swojej przeglądarce można wybrać ustawienie „Blokuj pliki cookie innych firm”. Z reguły na pasku menu Państwa przeglądarki internetowej za pomocą funkcji pomocniczej wyświetla się, w jaki sposób mogą Państwo odrzucić nowe pliki cookie i wykluczyć już zapisane. Zalecamy Państwu zawsze całkowite wylogowanie się po zakończeniu sesji w przypadku wspólnie używanych komputerów, które są ustawione w taki sposób, aby akceptowały pliki cookie i pliki cookie flash,

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Do przetwarzania danych osobowych z użyciem plików cookie niezbędną podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Cel przetwarzania danych

Zastosowanie technicznie niezbędnych plików cookie następuje w celu ułatwienia Państwu korzystania z naszej witryny internetowej. Bez użycia plików cookie nie możemy oferować różnych funkcji naszej witryny internetowej, ponieważ są one niezbędne do ponownego rozpoznania przeglądarki po przełączeniu strony.

Pliki cookie są potrzebne do następujących zastosowań:

 1. a) zapamiętywanie wyszukiwanych haseł
  b) przejmowanie ustawień językowych
  c) koszyk

Nie ma miejsca tworzenie profili użytkowników z użyciem danych użytkowników pobranych za pomocą technicznie niezbędnych plików cookie.

Cele te stanowią również nasz uzasadniony interes dotyczący przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5. Czas przechowywania, możliwość sprzeciwienia się i usunięcia

Zapisywanie plików cookie odbywa się na Państwa komputerze. Stamtąd są one przekazywane do naszej witryny internetowej. W ten sposób mają Państwo jako użytkownicy pełną kontrolę nad wykorzystywaniem plików cookie. Poprzez zmianę ustawień w Państwa przeglądarce internetowej mogą Państwo wyłączyć lub ograniczyć przekazywanie plików cookie. W każdym czasie mogą Państwo usunąć już zapisane pliki cookie. Może nastąpić to również automatycznie. Jeśli dezaktywują Państwo pliki cookie dla naszej witryny internetowej, mogą przez to powstać ewentualnie ograniczenia użycia funkcji naszej witryny internetowej.

    VI. Formularz kontaktowy i kontakt mailowy

1. Opis i zakres przechowywania danych

Do elektronicznego nawiązania kontaktu oferujemy na naszej stronie formularz kontaktowy. W celu jego użycia podają Państwo swoje dane w masce wprowadzania. Następnie dane te są nam przekazywane i zapisywane. Pobierane są następujące dane:

 1. a) imię, nazwisko
  b) firma/organizacja
  c) kraj
  d) numer telefonu
  e) adres mailowy
  f) zainteresowanie produktem

W momencie wysyłania wiadomości zostaną również zapisane następujące dane:

 1. a) data i godzina rejestracji
  b) adres IP wyświetlającego komputera

Podczas wysyłania uzyskujemy Państwa zgodę na przetwarzanie tych danych i wskazujemy na niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych.

Ponadto mogą Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mailowego. Przy tym zostaną zapisane Państwa dane osobowe przesłane wraz z mailem.

Dane zostaną wykorzystane wyłącznie do dalszego przetworzenia komunikacji. Nie ma miejsca przekazywanie przetwarzanych danych osobom trzecim.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Do przetworzenia danych niezbędną podstawę prawną stanowi istniejąca w odniesieniu do tego zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jeśli przekazanie danych osobowych odbywa się drogą mailową, podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli nawiązanie kontaktu ma na celu również zawarcie umowy, wówczas niezbędną podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe pozyskane poprzez maskę wprowadzania wyłącznie do przetwarzania nawiązanego kontaktu. Jeśli nawiążą Państwo kontakt przez e-mail, to również interpretowane jest jako niezbędny, uzasadniony interes przetwarzania danych.

Aby zapobiec nadużywaniu formularza kontaktowego i w celu zabezpieczenia naszych systemów IT wykorzystujemy inne, przetworzone podczas wysyłania dane osobowe.

4. Czas przechowywania

Jeśli pobieranie danych nie jest już konieczne do osiągnięcia celu, dane są usuwane. Ma to miejsce w przypadku danych osobowych z maski wprowadzania formularza kontaktowego i tych przesłanych pocztą elektroniczną, gdy zakończyła się dana komunikacja z Państwem. Jest tak w przypadku, gdy okoliczności wskazują na to, że nastąpiło wyjaśnienie danego stanu rzeczy.

Najpóźniej po upływie siedmiu dni dodatkowe, inne dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania zostaną usunięte.

5. Możliwość sprzeciwienia się i usunięcia danych

Mogą Państwo w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Przy nawiązaniu kontaktu drogą mailową zawsze mogą Państwo sprzeciwić się zapisaniu Państwa danych osobowych. Proszę zwrócić uwagę, że w takim przypadku nie będzie mogła już być kontynuowana dalsza komunikacja z Państwem.

Zawsze mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych. Przy tym proszę przesłać do nas pocztą swoje żądanie dotyczące usunięcia danych.

Dane osobowe zapisane w celu nawiązania kontaktu zostaną w tym przypadku całkowicie usunięte.

    VII. Przekazywanie Państwa danych podmiotom trzecim

Abyśmy mogli zaprojektować naszą witrynę internetową dla Państwa jako użytkownika w sposób możliwie jak najbardziej przyjazny i komfortowy, sporadycznie korzystamy z usług usługodawców zewnętrznych. Poniżej mają Państwo możliwość uzyskania informacji na temat przepisów z zakresu ochrony danych dotyczących wykorzystania stosowanych usług i funkcji, aby ewentualnie mieć świadomość swoich praw również względem tych usługodawców.

Google Analytics
Wtyczki mediów społecznościowych
YouTube
Google Fonts

1. Google Analytics

Google Analytics jest usługą Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki „cookie”, czyli pliki tekstowe, które zapisywane są na Państwa komputerze, i które umożliwiają nam analizę korzystania z naszej oferty przez Google. Informacje uzyskane przez pliki cookie na temat korzystania z naszych stron internetowych (włącznie z Państwa adresem IP) są z reguły przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane.
Państwa adres IP na nasze polecenie jest uzyskiwany przez Google tylko w skróconej formie, co zapewnia anonimizację i nie dopuszcza do wyciągania wniosków na temat Państwa tożsamości. Jednak w przypadku aktywacji anonimizacji IP na naszych stronach, Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach umownych związanych Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w szczególnych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany.

Google wykorzystuje wymienione informacje do analizy użytkowania naszych stron internetowych, w celu sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronach internetowych dla nas oraz do świadczenia nam innych usług związanych z aktywnością na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi firmy Google. Przekazywanie tych danych przez Google podmiotom trzecim odbywa się wyłącznie w oparciu o przepisy ustawowe lub w ramach przetwarzania zamówienia. W żadnym razie Google nie połączy Państwa danych z innymi danymi zgromadzonymi przez Google.

Poprzez wykorzystanie tych stron internetowych wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie zgromadzonych przez Google Państwa danych i wcześniej opisany sposób przetwarzania danych oraz wymieniony cel. Mogą Państwo zapobiec zapisaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie swojego oprogramowania przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku ewentualnie nie będą mogli Państwo w pełni wykorzystać wszystkich funkcji naszych stron internetowych.

Więcej informacji na temat Google Analytics i ochrony danych znajdą Państwo tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

2. Wtyczki mediów społecznościowych

Nasza witryna internetowa wykorzystuje wtyczki mediów społecznościowych („wtyczki”) różnych serwisów społecznościowych. Za pomocą tych wtyczek mogą Państwo na przykład udostępniać treści lub polecać produkty. Wtyczki są na naszej stronie standardowo dezaktywowane i dlatego nie przesyłają żadnych danych. Poprzez kliknięcie przycisku „Aktywuj media społecznościowe” mogą Państwo aktywować wtyczki. Wtyczki można oczywiście ponownie dezaktywować kliknięciem.

Jeśli te wtyczki są aktywowane, Państwa przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami danego serwisu społecznościowego, gdy tylko wyświetlą Państwo stronę internetową naszej witryny. Zawartość wtyczki jest przekazywana z serwisu społecznościowego bezpośrednio do Państwa przeglądarki i włączana przez nią na stronie internetowej.

Poprzez włączenie wtyczki serwis społecznościowy uzyskuje informację, że wyświetlili Państwo odpowiednią stronę naszej witryny. Jeśli są Państwo zalogowani do serwisu społecznościowego, może on przyporządkować wizytę do Państwa konta. Jeśli będą Państwo współdziałać z użyciem wtyczki, na przykład uruchamiając przycisk „Lubię to” serwisu Facebook lub napiszą komentarz, odpowiednia informacja zostanie przekazana z Państwa przeglądarki bezpośrednio do serwisu społecznościowego i tam zapisana.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystanie danych przez serwisy społecznościowe oraz Państwa prawa z tym związane i możliwości ustawień znajdą Państwo we wskazówkach dotyczących ochrony danych tych serwisów lub stron. Linki do nich znajdą Państwo w dalszej części.

Nawet jeśli nie są Państwo zalogowani do serwisów społecznościowych, dane mogą być przesyłane ze stron internetowych przez aktywne wtyczki do serwisów społecznościowych. Poprzez aktywną wtyczkę przy każdym wyświetleniu strony internetowej stosowany jest plik cookie ze znacznikiem. Ponieważ Państwa przeglądarka internetowa przy każdym połączeniu z serwerem przesyła ten plik cookie bez zapytania, serwis może zasadniczo utworzyć przez to profil, jakie strony wyświetlił użytkownik należący do tego znacznika. Całkiem możliwe jest również, że ten znacznik, przy późniejszym zalogowaniu do serwisu społecznościowego, również byłby ponownie przyporządkowany danej osobie.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy następujące wtyczki:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe zbierały informacje o Państwu poprzez aktywne wtyczki, mogą Państwo albo dezaktywować wtyczki serwisów społecznościowych kliknięciem na naszych stronach internetowych lub wybrać w ustawieniach swojej przeglądarki funkcję „Blokuj pliki cookie innych firm”. Wówczas przeglądarka internetowa przy wprowadzonych treściach innych dostawców nie będzie wysyłać żadnych plików cookie do serwera. Wraz z tym ustawieniem poza wtyczkami nie będą jednak ewentualnie działały również inne należące do strony funkcje.

Facebook

Wykorzystujemy wtyczki serwisu społecznościowego facebook.com, który prowadzony jest przez Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland („Facebook“). Link do oświadczenia o ochronie danych osobowych serwisu Facebook znajdą Państwo tutaj: Wskazówki dotyczące ochrony danych serwisu Facebook.

Twitter

Wykorzystujemy wtyczki serwisu społecznościowego Twitter, który jest prowadzony przez Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA („Twitter“). Link do oświadczenia o ochronie danych osobowych serwisu Twitter znajdą Państwo tutaj: Wskazówki dotyczące ochrony danych serwisu Twitter.

LinkedIn

Wykorzystujemy wtyczki serwisu społecznościowego LinkedIn, który prowadzony jest przez LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia („LinkedIn“). Link do oświadczenia o ochronie danych osobowych serwisu LinkedIn znajdą Państwo tutaj: Wskazówki dotyczące ochrony danych serwisu LinkedIn.

3. YouTube

Nasza witryna korzysta z wtyczki serwisu YouTube administrowanego przez Google. Administratorem tej strony jest: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Jeżeli odwiedzą Państwo jedną z naszych stron, która jest wyposażona we wtyczkę YouTube, zostaną Państwo połączeni z serwisem YouTube. W tym przypadku serwis YouTube będzie informowany o tym, które z naszych stron Państwo odwiedzili. Jeżeli są Państwo zalogowani na swoim profilu w serwisie YouTube, umożliwiają Państwo tym samym profilowanie swoich aktywności w Internecie. Aby tego uniknąć, mogą Państwo wylogować się ze swojego konta na YouTube. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych użytkowników przez serwis YouTube znajdą Państwo w jego Polityce prywatności.

4. Google Fonts

Na naszej witrynie internetowej wykorzystujemy zewnętrzne czcionki Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Przy tym zachowujemy w miarę możliwości największą staranność, aby nie miało miejsca przekazywanie Google danych osobowych. Mimo to chcielibyśmy zaoferować Państwu możliwość uzyskania informacji w odniesieniu do obchodzenia się z danymi osobowymi w Polityce prywatności Google i udostępnić utworzony przez Google link opt-out.

    VIII. Prawa osób, których dotyczą dane

Jeśli przetwarzane są Państwa dane osobowe, są Państwo w rozumieniu RODO osobą, której te dane dotyczą. W związku z tym przysługują Państwu następujące prawa wobec podmiotu odpowiedzialnego:

1. Prawo do informacji

Mogą Państwo wymagać od podmiotu odpowiedzialnego potwierdzenia tego, czy dotyczące Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane.

Jeśli ma miejsce takie przetwarzanie, mogą Państwo wymagać od podmiotu odpowiedzialnego udzielenia następujących informacji:

 1. a) cele przetwarzania;
  b) kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;
  c) odbiorcy lub kategorie odbiorców, wobec których dotyczące Państwa dane osobowe zostały lub zostaną jeszcze ujawnione;
  d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania Państwa danych osobowych, lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
  e) istnienie prawa do poprawiania lub usuwania dotyczących Państwa danych osobowych lub do ograniczania przetwarzania przez podmiot odpowiedzialny lub prawa do sprzeciwu wobec tego przetwarzania;
  f) istnienie prawa do złożenia skargi w organie nadzorczym;
  g) jeśli dane osobowe nie są pobrane od osoby, której dotyczą, wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych;
  h) istnienie zautomatyzowanego sposobu podejmowania decyzji włącznie z profilowaniem zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – przekonujące informacje o zastosowanej logice oraz znaczeniu i zamierzonych skutkach tego rodzaju przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Mogą Państwo również wymagać informacji na temat tego, czy ma miejsce przekazywanie Państwa danych krajowi trzeciemu lub organizacji międzynarodowej. Jeśli tak jest, mogą Państwo wymagać udzielenia informacji o związanych z przekazywaniem, odpowiednich gwarancjach zgodnie z art. 46 RODO.

2. Prawo do sprostowania danych

Mogą Państwo wymagać od podmiotu odpowiedzialnego sprostowania nieprawidłowych, dotyczących Państwa danych osobowych. Tak samo mogą Państwo wymagać, z uwzględnieniem celów przetwarzania, uzupełnienia niepełnych danych osobowych – również z uzupełniającym oświadczeniem. Podmiot odpowiedzialny ma obowiązek niezwłocznego poprawienia żądanych danych.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym“)

Mogą Państwo wymagać od podmiotu odpowiedzialnego, aby dotyczące Państwa dane osobowe zostały niezwłocznie usunięte. Podmiot odpowiedzialny jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia danych z następujących przyczyn:

 1. a) Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, do których zostały pobrane lub były przetwarzane w inny sposób.
  b) Odwołali Państwo swoją zgodę na przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania tych danych.
  c) Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu i nie ma żadnych nadrzędnych, uzasadnionych przyczyn przetwarzania lub sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
  d) Państwa dane zostały przetworzone bezprawnie.
  e) Usunięcie Państwa danych osobowych jest wymagane do spełnienia obowiązku prawnego zgodnie z prawem unijnym lub prawem państw członkowskich, któremu podlega podmiot odpowiedzialny.
  f) Państwa dane osobowe zostały pobrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

Jeśli podmiot odpowiedzialny upublicznił dotyczące Państwa dane osobowe i jest on zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO zobowiązany do ich usunięcia, wówczas z uwzględnieniem dostępnej technologii i kosztów implementacji podejmuje on odpowiednie środki, również natury technicznej, aby poinformować podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie, które przetwarzają dane osobowe, o tym, że Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, zażądali od nich usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych oraz kopii lub powielania tych danych osobowych.

Nie istnieje jednak prawo do usunięcia, jeśli przetwarzanie jest niezbędne w następujących sytuacjach:

 1. a) do wykonania prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  b) do spełnienia obowiązku prawnego, który wymaga przetwarzania zgodnie z prawem unijnym lub państw członkowskich, któremu podlega podmiot odpowiedzialny, lub do wykonania zadania, które leży w interesie publicznym lub odbywa się w związku z wykonywaniem władzy publicznej, która została przekazana podmiotowi odpowiedzialnemu;
  c) z przyczyn interesu publicznego z zakresie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h oraz i, także art. 9 ust. 3 RODO;
  d) do leżących w interesie publicznym celów archiwizacyjnych, naukowych lub badań historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile wyżej opisane prawo do usunięcia przypuszczalnie uniemożliwia realizację celów tego przetwarzania lub jest znacznie ograniczone lub
  e) do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Mogą Państwo wymagać od podmiotu odpowiedzialnego ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych pod następującymi warunkami:

 1. a) poprawność Państwa danych osobowych została przez Państwa zanegowana, a mianowicie na czas, który umożliwia podmiotowi odpowiedzialnemu sprawdzenie Państwa danych osobowych;
  b) jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, zaś Państwo odmawiają usunięcia danych osobowych, a zamiast tego żądają ograniczenia wykorzystania tych danych osobowych;
  c) jeśli podmiot odpowiedzialny nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale Państwo potrzebują ich do dochodzenia, realizacji lub obrony swoich roszczeń, lub
  d) sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ustalono jeszcze, czy uzasadnione podstawy podmiotu odpowiedzialnego są nadrzędne wobec Państwa podstaw.

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, te dane osobowe mogą być przetwarzane – niezależnie od ich przechowywania – tylko za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych innej osoby fizycznej lub prawnej lub z przyczyn ważnego interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego.

Jeśli uzyskali Państwo ograniczenie przetwarzania zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami, wówczas zostaną Państwo poinformowani przez podmiot odpowiedzialny przed uchyleniem tego ograniczenia.

5. Prawo do udzielenia informacji

Jeśli dochodzili Państwo wobec podmiotu odpowiedzialnego swoich wyżej opisanych praw do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wówczas ma on obowiązek poinformowania wszystkich odbiorców, którym zostały ujawnione Państwa dane osobowe, o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania tych danych, chyba że okaże się to niemożliwe lub związane z nieproporcjonalnym nakładem.

Na Państwa żądanie podmiot odpowiedzialny musi podać informację o tych odbiorcach.

6. Prawo do przeniesienia danych

Przysługuje Państwu prawo do otrzymania danych osobowych dostarczonych podmiotowi odpowiedzialnemu w uporządkowanym, powszechnym i możliwym do odczytu formacie. Mają Państwo również prawo do przekazania tych danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu bez przeszkód ze strony podmiotu odpowiedzialnego, któremu te dane zostały udostępnione, o ile

 1. a) przetwarzanie danych opiera się na udzieleniu zgody wg art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO i
  b) przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych metod.

Korzystając z tego prawa do przekazywania danych mają Państwo również prawo do uzyskania pewności, że dane osobowe zostaną bezpośrednio przekazane przez podmiot odpowiedzialny innemu podmiotowi odpowiedzialnemu, o ile jest to technicznie wykonalne.

Prawo do przeniesienia danych nie obowiązuje dla przetwarzania danych osobowych, które są niezbędne do wykonania zadania, które leży w interesie publicznym lub odbywa się w związku z wykonywaniem władzy publicznej, która została przekazana podmiotowi odpowiedzialnemu;

Przez prawo do przeniesienia danych nie mogą również zostać naruszone prawa i swobody innych osób.

7. Prawa do sprzeciwu

Mają Państwo prawo w każdej chwili, z przyczyn wynikających ze swojej szczególnej sytuacji, sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, które ma miejsce na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

Podmiot odpowiedzialny zaprzestanie przetwarzać Państwa dane osobowe, chyba że będzie mógł przedstawić wiążące, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i swobód lub jeśli przetwarzanie danych służy do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji reklamy bezpośredniej, mają Państwo prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w takich celach reklamowych; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z taką reklamą bezpośrednią.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, Państwa dane nie będą już przetwarzane w tych celach.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego mogą Państwo, nie zważając na dyrektywę 2002/58/WE, dochodzić swojego prawa do sprzeciwu metodami zautomatyzowanymi, w których użyto specyfikacji technicznych.

8. Prawo do odwołania wyrażonej zgody w zakresie ochrony danych osobowych

Mogą Państwo w każdej chwili odwołać wyrażoną zgodę w zakresie ochrony danych osobowych. Wskutek odwołania zgody nie zostaje naruszona legalność przetwarzania w oparciu o zgodę aż do czasu odwołania.

9. Automatyczna decyzja w pojedynczym przypadku włącznie z profilowaniem

Mają Państwo prawo, by nie być zależnymi od decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – włącznie z profilowaniem – która ma wpływ na Państwa prawa lub ogranicza Państwa znacznie w podobny sposób.

Nie obowiązuje to, jeśli decyzja

 1. a) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Państwem a podmiotem odpowiedzialnym,
  b) jest dopuszczalna w oparciu o przepisy prawne UE lub państw członkowskich, którym podlega podmiot odpowiedzialny, a te przepisy prawne zawierają odpowiednie środki do zapewnienia Państwa praw i swobód oraz Państwa uprawnionych interesów lub
  c) nastąpi za Państwa wyraźną zgodą.

W przypadkach wymienionych w punktach a) i c) podmiot odpowiedzialny podejmuje odpowiednie środki, aby zapewnić Państwa prawa i swobody oraz Państwa uzasadnione interesy, do czego należy przynajmniej prawo do uzyskania interwencji osoby ze strony podmiotu odpowiedzialnego, do wyjaśnienia własnego stanowiska oraz do podważenia decyzji.

Decyzje zgodnie z punktami od a) do c) nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, o ile nie obowiązuje art. 9 ust. 2 lit. a lub g RODO i zostały podjęte odpowiednie środku ochrony Państwa praw i swobód oraz Państwa uzasadnionych interesów.

10. Prawo do wniesienia skargi w organie nadzorczym

Mają Państwo, niezależnie od innych administracyjnych lub sądowych środków prawnych, prawo do wniesienia skargi w organie nadzorczym, szczególnie w kraju członkowskim swojego zwykłego miejsca pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza zapisy RODO.

Organ nadzorczy, w którym została wniesiona skarga, poinformuje wnoszącego skargę o stanie i wynikach skargi włącznie z możliwością z korzystania z sądowych środków prawnych zgodnie z art. 78 RODO.

    IX. Aktualizacja i zmiana niniejszego Oświadczenia o ochronie danych

To Oświadczenie o ochronie danych jest ważne i obowiązuje od marca 2019 roku.

Dalszy rozwój naszej witryny internetowej i jej oferty lub zmienione przepisy prawne, względnie orzecznictwo lub wytyczne urzędowe mogą wymagać zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych. Każdą daną aktualną wersję Oświadczenia o ochronie danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili wyświetlić i wydrukować na stronie internetowej https://pbiproducts.com/fabrics/privacy-policy/.